Algemene Verhuurvoorwaarden van HMB Signaal
HMB signaal koningsweg 25, 9731 AP Groningen, tel 050-3110003 fax 050-3112992 KVKno 02048967
Op alle door ons uitgebrachte offertes/aangaande overeenkomsten etc. zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 1 object van deze overeenkomst
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in overeenkomstig genoemde goederen met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen HMB signaal, gevestigd te Groningen, en in de overeenkomst met name genoemde huurder/opdrachtgever.
Artikel 2 Kredietwaardigheid
Elke met HMB signaal aangaande overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat HMB signaal van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken. Zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat HMB signaal zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie HMB signaal zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
3.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geld een gedeelte van de dag als een gehele dag.
Artikel 4 Levering en terugbezorging
4.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij HMB signaal op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan HMB signaal terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat HMB signaal zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2 Indien de datum voor retourneren van de goederen wordt overschreden is de huurder aan HMB signaal een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht op van HMB signaal op verdere schadevergoeding.
Artikel 5 Leveringstermijn
Indien HMB signaal zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goeden aan de huurder te bezorgen. Zal HMB Signaal er naar streven om zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.
Artikel 6 Personeel van HMB signaal
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van HMB signaal, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover HMB signaal aansprakelijk.
Artikel 7 Controle op goede staat van de goederen.
De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.
Artikel 8 Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
8.1 De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de huurder bij aflevering van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
8.2 Geen veranderingen aan de gehuurde goederen te brengen;
8.3 HMB signaal te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen verschaffen;
8.4 aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en HMB signaal te vrijwaren;
8.5 Onderverhuur en beschikbaar stellen aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van HMB signaal te doen geschieden.
Artikel 9 Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
Artikel 10 Waarborgsom
10.1 De huurder is verplicht voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt aan HMB signaal een door HMB signaal vast te stellen waarborgsom te geven.
10.2 HMB signaal behoud zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborg som evenals de kosten van reparaties/reiniging als in artikel 15 ontbinding/opzegging lid 2 bedoelt.
10.3 HMB signaal is verplicht om de waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan jegens HMB signaal, aan de huurder terug te geven.
Artikel 11 Verzekering
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc, o.a. tengevolge van brand.
Artikel 12 Schade en gebreken
12.1 de huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan HMB signaal te melden. Zonder toestemming van HMB Signaal mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
12.2 veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde goederen zal HMB signaal slechts in zijn eigen, of een door HMB signaal aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
12.3 indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten de schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging op de betreffende goederen gedurende verdere duur van de overeenkomst, tenzij zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
12.4 HMB signaal is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
12.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is HMB Signaal niet aansprakelijk. Huurder zal HMB Signaal ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
Artikel 14 Meldingsverplichting huurder
De huurder vrijwaard HMB signaal voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze voorwaarden van rekening voor de huurder blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
Artikel 15 Opzegging/ontbinding
15.1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij HMB Signaal, indien partijen zijn overeen gekomen. Dat HMB Signaal bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
15.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van HMB Signaal worden gesteld. Indien daarbij zou blijken. Dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt is HMB Signaal gerechtigd de huurder en reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
Artikel 16 Vervanging
Indien huurder buiten staat is om welke reden dan ook de gehuurde goederen aan HMB Signaal terug te (laten) bezorgen dient de huurder aan HMB Signaal een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen. Ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
Artikel 17 Wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge neven afspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
Artikel 18 Retentierecht
Wanneer HMB Signaal goederen van de opdrachtgever onder zich heeft is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Artikel 19 Betaling
19.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19.2 HMB Signaal is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen aan de opdrachtgever een rente ad 1.25% per maand te berekenen.gerekend vanaf de factuurdatum.
19.3 HMB Signaal is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, en incassobureau.
19.4 de buitenrechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
19.5 uit het enkele feit dat HMB Signaal zich heeft verzekerd van alle hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitenechtelijke kosten.
Artikel 20 Geschillen
20.1 op de overeenkomst en alle overeenkomsten die er uitvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2 alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Groningen te Nederland.

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
In het navolgende wordt verstaan onder
1.1 HMB signaal: HMB signaal in haar hoedanigheid van verkoper/leverancier/installateur/verhuurder
1.2 De koper/opdrachtgever: de contractuele wederpartij van HMB signaal
Alle aanbiedingen – daaronder begrepen prijsopgave, brochures, advertenties, offertes en prijslijsten – zijn vrijblijvend, en worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen zijn slechts bindend wanneer dit schriftelijk overeengekomen is. Indien bestelde goederen niet meer of niet op redelijke termijn zijn te leveren zal een alternatieve aanbieding worden gedaan, waarbij levertijd en prijzen in onderling overleg opnieuw worden vastgesteld. Alle aanbiedingen kunnen ten allen tijde worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de opdrachtgever.herroeping na aanvaarding zal onverwijld geschieden.
Artikel 2
De van het aanbod deeluitmakende documenten ( zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van HMB signaal. Zij mogen niet zonder toestemming gebruikt, gekopieerd of aan derden ten hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Indien de opdrachtgever een aanbod niet aanvaard is hij verplicht terstond alle in vorige zin bedoelde gegevens terug te geven aan HMB signaal. HMB signaal is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
Artikel 3
In deze voorwaarden wordt verstaan onder “het werk”: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen.
Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle in onze prijsoverzichten genoemde prijzen zijn richtprijzen en slechts vermeld ter prijsindicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alle schriftelijke aanbiedingen genoemde prijzen zijn steeds exclusief BTW, netto gebaseerd op contante betaling, tenzij anders vermeld.
4.2 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedragen van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
Artikel 5 Aanbiedingen
De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of af magazijn van HMB Signaal exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
Artikel 6 Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van HMB Signaal.
Artikel 7
De invoering van de Euro is geen aanleiding voor ontbinding of wijziging van de overeenkomst. De door of krachtens de Europese Centrale Bank formeel vastgelegde wisselkoers tussen de nationale valuta en de Euro is bindend voor partijen.
Artikel 8Aanbetaling
HMB Signaal is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van HMB Signaal de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terug betaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding zoals verder in deze voorwaarden geregeld waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 9 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze door HMB Signaal aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 10 Overeenkomst
10.1 De overeenkomst van verhuur en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor HMB Signaal door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
10.2 Elke met HMB Signaal aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter zijner beoordeling. Opdrachtgever zal grondig toestaan dat HMB Signaal zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie HMB Signaal zich zal wenden tot Bureau A.F.I te Leeuwarden.
10.3 gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten kleuren enz. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door HMB Signaal bij de aanbieding verstrekt, zijn voor HMB Signaal niet bindend en worden ter goede trouw gegeven.
Artikel 11 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
11.1 HMB Signaal aanvaard slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
11.2 eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van HMB Signaal onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contract partijen en/of derden.
11.3 Algemene voorwaarden worden slechts door HMB Signaal aanvaard onder boven genoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 12 Totstandkoming van overeenkomst
12.1 Indien het aanbod van HMB signaal wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat HMB signaal: hetzij de aanvaarding binnen redelijk termijn bevestigt; hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
12.2 HMB signaal kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
Artikel 13 Uitvoering van de overeenkomst
Verplichtingen van HMB signaal
13.1 HMB signaal neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
13.2 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht HMB signaal de opdrachtgever of door de deze aangewezen personen betreffende het inwerking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door HMB signaal bepaald.
Verplichtingen van de opdrachtgever
13.3 De opdrachtgever is jegens HMB signaal verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van HMB signaal en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat HMB signaal tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuring (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
13.4 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
13.5 De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvaarden van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. HMB signaal geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.
13.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van HMB signaal behoren, zodanig en zotijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertragingen als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever HMB signaal terstond in kennis te stellen.
13.7 Indien de aanvang en de vooruitgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is ( zoals onder andere beschreven in artikel 13.6). dient de daaruit voor HMB signaal voortvloeiende schade door de opdrachtgever worden vergoed.
13.8 De opdrachtgever draagt zorg voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, mede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
13.9 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
13.10 De opdrachtgever draagt risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
13.11 De opdrachtgever draagt risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, en uitvoeringsvoorschriften.
13.12 De opdrachtgever draagt risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
13.13 De opdrachtgever draagt risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van neven aannemers en hulppersonen.
13.14 De opdrachtgever draagt risico voor het van HMB signaal afkomstig onderwerp,indien en dat voor zover door hem is goedgekeurd.
13.15 De opdrachtgever vrijwaard HMB signaal voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze voorwaarden van rekening voor de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
13.16 De opdrachtgever staat HMB signaal toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
Verrekening van meer – en minder werk.
13.17 Verrekening van meer – en minder werk vindt plaats:
a. ingeval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoeren van het werk);
b. Ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschrapte hoeveelheden;
c. In de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
13.18 Het gemis van schriftelijke opdracht tot mee werk laat de aanspraken van HMB signaal op verrekening daarvan onverlet.
Kostenverhogende omstandigheden
13.19 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient HMB signaal de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
13.20 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan HMB signaal worden verrekend als meerwerk.
Overmacht
13.22 In het geval van overmacht is HMB signaal bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door HMB signaal gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
13.23 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee HMB signaal bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoeft te houden en die zij ook niet kende. Hieronder wordt mede verstaan het niet voldoen van leveranciers van HMB signaal aan hun verplichting, transport moeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import of handelsverboden.
Levering
13.24 Verzenkosten worden volledig doorberekend.
Oplevering
13.25 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van levertijd zal HMB signaal in overleg treden met de opdrachtgever.
13.26 Het werk wordt als volgt opgeleverd beschouwd:
a Hetzij wanneer HMB signaal aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproeft en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard.
b Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat HMB signaal schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooit, beproeft en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden.
c Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
13.27 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantie termijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
13.28 Oplevering ontslaat HMB signaal van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
13.29 Als gevolg van de oplevering van alle aansprakelijkheid gaat het risico voor het werk over van HMB signaal naar de opdrachtgever.
Ontbinding
13.30 Onverminderd haar verdere toekomende rechten is HMB signaal bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
a. Surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. In staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. In zijn nakoming van zijn verplichting is tekort geschoten, dan wel het voorzienbaar voor HMB signaal voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
Beëindiging en schorsing geschied door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat HMB signaal gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
13.31 Alle vorderingen die HMB signaal in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Artikel 14 Betaling
14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14.2 HMB Signaal is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand te berekenen. Gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
14.3 HMB Signaal is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, en incassobureau.
14.4 de buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
14.5 uit het enkele feit dat HMB Signaal zich heeft verzekerd van alle hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitenechtelijke kosten.
Artikel 15 Annuleren
15.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door HMB Signaal reeds aangeschafte materialen en grondstoffen al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal minimaal aan HMB Signaal een schadevergoeding verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht HMB Signaal te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
15.2 onverminderd het vermelde in het vorige lid (annuleren 1) van dit artikel behoud HMB Signaal zich alle recht voor om onvolledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16 Eigendomsverbod
16.1 terstond bij de koop gaat alle risico voor schade welke aan of door de verkochte goederen mochten ontstaan over op de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
16.2 HMB signaal blijft eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in het verband met het tekort schieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
16.3 Voordat de eigendom van de goederen op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de producten te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik geven, te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, ook niet indien de betreffende (rechts-)handelingen tot de normale uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever , of indien dit de normale bestemming van goederen is. Bij overtreding van dit verbod is de koopprijs ongeacht de betalingscondities terstond en volledig opeisbaar. HMB signaal is door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige gerechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling Door terugneming door HMB signaal wordt de overeenkomst ontbonden, tenzij HMB signaal dit de opdrachtgever heeft medegedeeld
16.4 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van HMB signaal.
Artikel 17 Reclames
De opdrachtgever is verplicht de goederen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hem zelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de goederen die te wijten zijn aan materiaal, kwaliteit etc. moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de goederen schriftelijk aan HMB signaal worden medegedeeld. Ieder recht op reclame vervalt indien niet binnen voornoemde termijn wordt gereclameerd of indien de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.
Artikel 18 Garantie
18.1 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbind HMB signaal zich op gebreken die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren reeds doch eerst binnen twaalf maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos herstellen.
18.2 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gevolgen van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van HMB signaal of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties danwel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is in de ingevolge artikelen 13.11 tot en met 13.13.
18.3 Om zich op de rechten voortvloeiende artikel 18.1 te kunnen beroepen dient HMB signaal:
a onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
b aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk danwel – indien en voor zover het onderwerp van HMB signaal afkomstig is – een rechtstreeks gevolg zijn van de verwijtbaarheid van HMB signaal, onverminderd het bepaalde in artikel 7.15
c alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen redelijke termijn weg te nemen
18.4 De ingevolge garantieverplichting door HMB signaal vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.
18.5 Indien naar het oordeel van HMB signaal de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij snel herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding, doch nooit hoger dan de oorspronkelijke aanschafkosten van de goederen.
Artikel 19 Aansprakelijkheid
voor de oplevering
19.1 HMB signaal hersteld voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 13.10.
19.2 HMB signaal is aansprakelijk voor het door de opdrachtgever geleden schade aan personen en aan andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van de schuld van HMB signaal of van door haar ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
19.3 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien HMB signaal werkzaamheden verricht ter vervulling van haar garantie verplichting ingevolge artikel 18.1
na de oplevering
19.4 na de oplevering is HMB signaal niet verder aansprakelijk voor de tekortkoming aan het werk dan tot nakoming van haar in de artikelen 18.1 tot en met 18.5 omschreven garantie verplichtingen.
19.5 HMB signaal is slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 18.1 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
Omvang schadevergoeding
19.6 Indien HMB signaal ingevolgde artikelen 19.2 en 19.5 gehouden is schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigenrisico van haar verzekering en door de verzekering gedane uitkering.
19.7 Voor anderen dan in de voorgaande artikelen bedoelde schade die de opdrachtgever mocht leiden is HMB signaal nimmer aansprakelijk. Deze uitgesloten schaden omvatten onder meer gevolg schade en indirecte schade dan wel zuivere vermogensschade.
19.8 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt. Indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag wanneer de garantie periode afloopt kenbaar is gemaakt.
19.9 De restvordering tot schade of herstel van de opdrachtgever jegens HMB signaal ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
Artikel 20 Geschillen
20.1 op de overeenkomst en alle overeenkomsten die er uitvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2 alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Groningen te Nederland.
Deze algemene voorwaarden zijn op 28 december 2004 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder depotnummer 02048967

Adres:
Koningsweg 25 (Groningen)
Telefoon:
(050) 311 00 03
Email:
info@hmb-signaal.nl